Profesionálna rodina

Profesionálna náhradná starostlivosť

Je špeciálna forma starostlivosti o dieťa (deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou), ktorú vykonáva profesionálny rodič vo svojom vlastnom rodinnom prostredí, avšak je zamestnancom detského domova. Profesionálne rodičovstvo nie je rodinnoprávny, ale pracovno-právnym vzťahom so zariadením, preto profesionálny rodič musí byť v procese prípravy vedený k tomu, že pobyt dieťaťa je akousi prestupnou stanicou, dieťa tu nie je natrvalo, ale len do doby, pokiaľ sa neupravia podmienky v biologickej rodine dieťaťa, prípadne sa dieťaťu nenájde náhradná rodina.

Príprava na profesionálne rodičovstvo sa vykonáva v rozsahu 40 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: VŠ pedagogického zamerania alebo v rozsahu 60 hod. ak profesionálny rodič spĺňa predpoklady: stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, alebo iné vysokoškolské vzdelanie než pedagogického zamerania. Prebieha individuálnou alebo skupinovou formou, formou metodických konzultácií a supervízie.

Prípravu vykonáva príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, alebo akreditované subjekty občianske združenie „Návrat", spoločnosť priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar", a PhDr. Eva Litavská.