Informácie pre dotknuté osoby - zamestnanci

Informovanie zamestnancov podľa  čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  v prípadoch, keď sa od dotknutej osoby (zamestnanca) získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľom osobných údajov  je Detský domov Harmónia, Stavbárska 6, 821 07 Bratislava, IČO 00163261.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v prípade zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 311/2003 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov v prípade profesionálnych náhradných rodičov a uvedené osobné údaje ďalej poskytujeme orgánom verejnej moci (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Daňový úrad a pod.). Vaše osobné údaje uchovávame počas celého trvania pracovného pomeru a ďalej sú Vaše osobné údaje archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu v zariadení, alebo na mailovú adresu: zodpovednaosoba(at)dedharmonia.sk, s prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Detský domov Harmónia, ktorý je Vaším zamestnávateľom, je oprávnený poskytovať Vaše osobné údaje alebo zverejniť Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť Vašu vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť. (§ 78 ods.3 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov).