2% z dane

 

2% z dane

V roku 2014 sme pri Detskom domove Harmónia založili občianske združenie „Harmónia – pre deti". Jeho cieľom je prostredníctvom podpory voľnočasových aktivít podporovať, rozvíjať a budovať v našich deťoch záujem o rozvoj vlastnej osobnosti, skvalitnenie medziľudských vzťahov a uplatnenie sa v spoločnosti.

Budeme veľmi radi, ak nám pri napĺňaní stanoveného cieľa pomôžete poukázaním Vašich 2% z dane z príjmov.

Ako poukázať podiel zaplatenej dane?
Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

1. Podávam si daňové priznanie sám:
- vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov,
- následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).
Poznámka:
Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

2. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
- vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu,
- k vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
Viac informácií k náležitostiam tlačiva nájdete na Finančnej správe SR...

Za Vašu podporu a priazeň ĎAKUJEME.

V mene občianskeho združenia Harmónia - pre deti

Mgr. Beata Molnárová

- 2020 - Vyhlásenie k 2 % dane