2% z dane

V roku 2014 sme pri Detskom domove Harmónia založili občianske združenie „Harmónia – pre deti". Jeho cieľom je prostredníctvom podpory voľnočasových aktivít podporovať, rozvíjať a budovať v našich deťoch záujem o rozvoj vlastnej osobnosti, skvalitnenie medziľudských vzťahov a uplatnenie sa v spoločnosti.

Termíny dôležité k poukázaniu 2% z dane:

do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup pri venovaní 2% z dane ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a požiadajte mzdovú účtovníčku, aby Vám vystavila tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane."

2. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzickej osoby" Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte vyplnené formuláre „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzickej osoby" a „Potvrdenie o zaplatení dane" daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

- potvrdenie-2019

- 2019 Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2 % zaplat.dane

- 2019 - Vyhlásenie k 2 % dane

Ďakujeme

Občianske združenie

„Harmónia – pre deti"