Zverejňovanie

V zmysle § 2 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je Centrum pre deti a rodiny osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa §5a a §5b tohto zákona.

Faktúry a objednávky sú zverejňované prostredníctvom webovej stránky zriaďovateľa - Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a v členení podľa jednotlivých rokov sú prístupné tu:
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=104700

Uzatvorené zmluvy sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/  a vyhľadať si ich môžete zadaním čísla IČO /00163261/ v príslušnom riadku IČO dodávateľa alebo IČO objednávateľa podľa povahy zmluvy.