Kariéra

V prípade záujmu o prácu profesionálne rodiča v našom zariadení, ak spĺňate podmienky pre vykonávanie profesionálneho rodiča v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ohrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môžete zasielať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania s priloženým životopisom.

Uprednostníme záujemcov s pedagogickým vzdelaní, prípadne s praxou profesionálneho rodiča, s bydliskom vzdialeným do 50 km od nášho zariadenia.

 

Voľné pracovné miesto:

sociálny pracovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

špeciálny pedagóg

spracovanie miezd a personalistiky

profesionálny náhradný rodič (PNR)