Vízia, stratégia a ciele

VÍZIA

V detskom domove chceme nahradiť deťom prirodzené rodinné prostredie a čo najlepšie ich pripraviť na vstup a začlenenie do spoločnosti.

STRATÉGIA

Ku každému dieťaťu a mladému dospelému budeme pristupovať s rešpektovaním jeho individuality, životnej histórie a rodinných väzieb.

Umožníme, resp. zabezpečíme maximálnu integráciu detí a mladých dospelých do spoločnosti s ohľadom na ich individuálne potreby.

V súlade s koncepciou a plánom DI napĺňať najlepší záujem dieťaťa.

CIELE

-V čo najkratšom čase zabezpečenie poskytovania starostlivosti v rodinnom prostredí

- Odstránenie prvkov inštitucionalizácie

- Detský domov musí byť bezpečným miestom pre dieťa